VZN
DátumNadpisPopisSúbor
27.11.2019Dodatok č.1 k VZN č.5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadydodatokc.1kvzn52015omiestnychdaniach.pdf
26.5.2016VZN 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmivznonakladanisko1.pdf
20.1.2016VZN 6/2016 o vylepovaní volebných plagátovvzn62016ovylepovanivolebnychplagatov.pdf
15.12.2021Dodatok č.2 k VZN č.5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady0c599_Dodatok č. 2 k VZN 5 2015 o miestnych daniach.docx
1.12.2016VZN 8/2016 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstváchb5792_VZN o parkovaní motorových vozidiel.pdf
1.10.2018VZN 9/2018 Požiarny poriadok obcee16aa_poziarny-poriadok-obce.pdf
1.1.2016VZN 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadybb7a9_VZN 5 2015 o miestnych daniach.pdf
1. 3. 2019VZN 10/2019 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a na podporu vzdelávaniae47e3_O poskytovaní príspevku.pdf